hospital

COMPLETE DISINFECTION

FreshlightSolutions have a solution for every area
chip

SAFE WORKING

Safe working in a clean room

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

Terms of use in Dutch / Algemene leveringsvoorwaarden in het Nederlands

Artikel 1 – definities

a. Leverancier/dienstverlener: Freshlight Solutions B.V. (hierna: FLS BV), gevestigd aan de Groenewoudsedijk 41, 3528 BG te Utrecht, KvK nr. 62924710

b. Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan wel een consument als hierna ad d gedefinieerd, die aan FL S BV opdracht geeft tot het verrichten van diensten of het produceren en/of leveren van goederen. Waar van toepassing, wordt in deze algemene voorwaarden met een opdrachtgever gelijk gesteld de aanvrager van (informatie over) producten/diensten van FLS BV.

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen FLS BV en Opdrachtgever tot het leveren van goederen in combinatie met het verrichten van diensten

d. Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

e. Bedragen en prijzen: alle bedragen en/of prijzen die namens FLS BV worden genoemd in offertes of overeenkomsten, zijn exclusief BTW.

f. Waar in deze overeenkomst verwezen wordt naar schriftelijke vastlegging, wordt daaronder tevens verstaan een vastlegging per email.

Artikel 2 – toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen FLS BV en Opdrachtgever.

b. FLS BV verstrekt deze voorwaarden gelijktijdig met de offerte, dan wel op enige andere schriftelijke of elektronische wijze in aanloop naar het tot stand komen van een Overeenkomst.

c. Deze voorwaarden prevaleren altijd boven de eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door FLS BV uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – offertes, orders, overeenkomst

a. Opdrachtgever cq aanvrager heeft de plicht aan FLS BV eigener beweging alle informatie te verschaffen die nodig is of kan zijn voor het correct en veilig uitvoeren van de Overeenkomst.

b. FLS BV brengt schriftelijk offerte uit.

c. De offerte is voorzien van een dagtekening en is geldig gedurende een periode van 30 dagen na dagtekening, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt.

d. De offerte bevat een duidelijke omschrijving van de te leveren diensten, de te verrichten werkzaamheden en/of de te produceren/leveren goederen, inclusief prijsvorming op basis van de door Opdrachtgever aan FLS BV verstrekte informatie.

e. Bij een offerte tot het verlenen van diensten voor een langere of aaneengesloten periode, bevat de offerte specifiek de duur (looptijd) en omvang van de beoogde overeenkomst.

f. De offerte geldt als een aanbod en leidt slechts tot een Overeenkomst na schriftelijke bevestiging daartoe door Opdrachtgever,of indien deze bevestiging door de opdrachtgever mondeling plaatsvindt – na schriftelijke bevestiging hiervan door FLS BV

g. FLS BV behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle verstrekte werkwijzen, (product) namen, logo’s, patenten, specificaties, ontwerpen, afbeeldingen en tekeningen, op welke wijze en in welke hoedanigheid dan ook aan Opdrachtgever verstrekt of ter inzage/kennisneming gegeven. Alle voornoemde rechten behoren toe aan FLS BV dan wel aan haar gelieerde ondernemingen.

h. Gedurende de looptijd van de offerte is het Opdrachtgever verboden de aan hem in het kader van de offerte verstrekte producten/informatie/gegevens waarop een intellectueel eigendomsrecht rust als bedoeld hiervoor ad 3 g, op enigerlei wijze te kopiëren, na te maken, openbaar te maken, te exploiteren, te gebruiken, verhandelen, of tentoon te stellen zonder schriftelijke toestemming van FLS BV. Op eerste verzoek van FLS BV, doch uiterlijk bij het einde van de looptijd van de offerte indien het niet komt tot een Overeenkomst, dienen voornoemde producten/informatie/gegevens door Opdrachtgever aan FLS BV geretourneerd te worden.

i. Indien FLS BV en Opdrachtgever een Overeenkomst aangaan, dan zullen in die Overeenkomst, dan wel ter uitwerking of uitvoering daarvan, schriftelijk afspraken gemaakt worden of, en zo ja onder welke voorwaarden, Opdrachtgever voor de duur van de Overeenkomst gebruik mag maken van aan FLS BV toebehorende rechten van intellectuele eigendom. Indien dergelijke schriftelijke afspraken niet gemaakt worden, dan geldt als uitgangspunt dat aan Opdrachtgever ter zake geen rechten toekomen.

j. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande offerte zijdens FLS BV direct een order plaatst bij FLS BV tot levering van goederen en/of diensten, dan leidt dit pas tot een overeenkomst indien deze order door FLS BV schriftelijk is bevestigd. Voorafgaand aan deze (mogelijke) bevestiging zal FLS BV aan Opdrachtgever een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van FLS BV verstrekken, die aldus op de te bereiken Overeenkomst van toepassing zijn, tenzij Opdrachtgever de order na ontvangst van de Algemene Voorwaarden direct intrekt, althans voor het moment waarop FLS BV een schriftelijke orderbevestiging heeft verzonden. Het toezenden van de Algemene Voorwaarden kan achterwege blijven indien Opdrachtgever en FLS BV handelen in het kader van een al langer tussen hen bestaande zakelijke relatie en Opdrachtgever aldus reeds op de hoogte is van de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van FLS BV, dan wel daar al redelijkerwijs van op de hoogte had kunnen zijn.

k. Het is opdrachtgever verboden gedurende de looptijd van een overeenkomst met FLS BV zowel als gedurende 18 maanden na afloop daarvan, personeel van FLS BV in dienst te nemen dan wel te (doen) benaderen met het doel deze in dienst te laten treden bij opdrachtgever dan wel op enigerlei wijze, in of buiten dienstverband, rechtsreeks of via een derde, voor opdrachtgever werkzaamheden te (doen) verrichten. Zulks in de meest brede zin van het woord. Bij overtreding van dit verbod verbeurt opdrachtgever aan FLS BV een direct opeisbare boete van Euro 50.000,- (zegge: vijftigduizend Euro) per overtreding alsmede van Euro 5000,- (zegge: vijfduizend Euro) per dag dat deze overtreding na eerste constatering van FLS BV voortduurt.

Artikel 4 – prijzen, prijsstelling en levering

a. Alle door FLS BV genoemde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief overige van overheidswege opgelegde belastingen, heffingen en/of toeslagen, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

b. De betalingstermijn voor geleverde goederen en/of diensten bedraagt 30 dagen na dagtekening factuur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij uitblijven van tijdige en/of volledige betaling is Opdrachtgever met ingang van de 31e dag na dagtekening factuur in verzuim en staan voor FLS BV alle middelen rechtens open om tot incasso over te gaan. De daarmee gepaard gaande incassokosten, met een minimum van 15% van het nog openstaande factuurbedrag ex BTW, zijn door Opdrachtgever verschuldigd, zulks naast de wettelijke (handels)rente die verschuldigd is vanaf de 31e dag na dagtekening van de betreffende factuur.

c. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van de juiste gegevens die benodigd zijn voor facturering. Indien opdrachtgever hier niet aan voldoet, kan dit niet leiden tot opschorting van betalingstermijnen en/of verplichtingen. Betwisting van een factuurbedrag leidt eveneens niet tot opschorting van enige betalingsverplichting of verlenging van de betalingstermijn: Die blijft 30 dagen gerekend vanaf de oorspronkelijke factuurdatum.

d. Levering van goederen door FLS BV geschiedt altijd onder volledig eigendomsvoorbehoud van de aan Opdrachtgever te leveren of geleverde goederen, zulks tot het moment waarop er volledige betaling van alle op de betreffende Overeenkomst betrekking hebbende bestelde en/of geleverde goederen en diensten heeft plaatsgevonden. Indien Opdrachtgever door FLS BV aan hem geleverde goederen, verhandelt en/of verkoopt voor het moment waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen aan FLS BV heeft voldaan, dan wordt de eigendom van de betreffende goederen geacht nog steeds te berusten bij FLS BV en is FLS BV bevoegd, op kosten van Opdrachtgever, deze goederen te (doen) retourneren aan FLS BV. Dit eigendomsvoorbehoud geldt uitdrukkelijk ook voor onbetaalde FLS BV goederen die zich in de macht/het bezit van Opdrachtgever bevinden op het moment dat Opdrachtgever onverhoopt in surseance komt te verkeren of failliet wordt verklaard.

e. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn voor FLS BV, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een levertijd voor FLS BV niet haalbaar blijkt, is zij gehouden Opdrachtgever hiervan direct op de hoogte te brengen, onder indicatie van de nieuwe afleverdatum. FLS BV is gehouden voortvarendheid te blijven betrachten.

f. Indien tussentijdse wijzigingen in de opdracht aan/Overeenkomst met FLS BV leiden tot een langere doorlooptijd van de Overeenkomst, dan wordt de levertijd/datum met die langere doorlooptijd verlengd.

g. Het is FLS BV toegestaan, mits voor Opdrachtgever kostenneutraal, de diensten of goederen in gedeelten te leveren, dan wel daarvoor gebruik te maken van een derde, waarbij elke deellevering afzonderlijk gefactureerd kan worden.

h. Het is FLS BV toegestaan de overeengekomen prijs voor de diensten of goederen gedurende de looptijd van de overeenkomst te verhogen met maximaal 10% , per jaar indien daartoe aanleiding bestaat als gevolg van hogere grondstofkosten, valutakosten en overige kosten waar FLS BV geen directe invloed op kan uitoefenen, doch die een voor de productie en/of levering prijsopdrijvend effect hebben.

i. FLS BV zet zich optimaal in bij de levering van diensten en/of goederen. Verstrekking van enige vorm van garantie op diensten en/of goederen is slechts van toepassing indien dit specifiek als zodanig tussen opdrachtgever en FLS BV schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5 – einde van de overeenkomst, opeisbaarheid

a. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders vastgelegd, kan een Overeenkomst slechts schriftelijk worden beëindigd, onder inachtneming van de in de betreffende Overeenkomst vastgelegde afspraken omtrent opzegging en/of andere wijzen van beëindiging. Indien er geen specifieke schriftelijke afspraken hieromtrent gemaakt zijn, gelden de wettelijke voorschriften ter zake.

b. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is door FLS BV in ieder geval direct opeisbaar wanneer Opdrachtgever in ( voorlopige ) surseance komt te verkeren of ( voorlopige ) surseance aanvraagt, dan wel faillissement aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren, wanneer beslag op goederen van FLS BV wordt gelegd die zich onder Opdrachtgever, althans in zijn beheer/macht of bezit, bevinden, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Opdrachtgever.

c. De vorderingen van FLS BV zijn eveneens direct opeisbaar indien aan Opdrachtgever is gevraagd zekerheid voor nakoming van zijn verplichtingen jegens FLS BV te stellen en deze zekerheden niet of niet tijdig gesteld worden. Voor FLS BV bestaat dan tevens de mogelijkheid haar verplichtingen direct op te schorten en/of gebruik te maken van haar eigendomsvoorbehoud door reeds geleverde goederen terug te vorderen, dan wel de Overeenkomst direct te beëindigen zonder tot enige opzegtermijn gehouden te zijn.

Artikel 6 – aansprakelijkheid, gebreken

a. Op zowel FLS BV als Opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

b. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie/gegevens die Opdrachtgever aan FLS BV verstrekt en die relevant is voor het door FLS BV op een juiste en veilige wijze uitvoeren van de Overeenkomst.

c. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, accepteert Opdrachtgever als inherent aan de adviserende aard van de dienstverlening door FLS BV dat er sprake is van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatsverbintenis. Dit leidt niet tot aansprakelijkheid van FLS BV of een reden voor beëindiging van de Overeenkomst.

d. Opdrachtgever is gehouden de aan hem geleverde diensten/goederen te controleren op kwaliteit en/of kwantiteit. Indien Opdrachtgever een reden heeft tot reclameren, dan dient hij dit te doen binnen 8 dagen na het verrichten van de betreffende dienst of ontvangst van de betreffende goederen. Indien Opdrachtgever de gereclameerde goederen doorverkoopt/levert aan derden alvorens FLS BV de gelegenheid heeft gehad zelf een oordeel te vormen over kwaliteit en kwantiteit van de betreffende goederen, dan vervalt reeds op die grond elke mogelijkheid van reclame.

e. Iedere reclame dient schriftelijk per aangetekende post plaats te vinden, dan wel per email met gevraagde en gekregen ontvangstbevestiging, met specificatie van aard en omvang van de gestelde gebreken.

f. Het reclameren van een gesteld gebrek, ontslaat Opdrachtgever niet van zijn verplichting om conform de schriftelijk gemaakte afspraken aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

g. Het door Opdrachtgever aan FLS BV retourneren van goederen waarvoor een reclame is geuit, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van FLS BV.

h. Iedere aansprakelijkheid van FLS BV is beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten/producten waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft, dit in combinatie met het verzekerd bedrag per gebeurtenis, met dien verstande dat dergelijke aansprakelijkheid alleen aan de orde kan zijn als de diensten/producten door Opdrachtgever volledig betaald zijn. Opschorting van betalingsverplichtingen door Opdrachtgever is niet toegestaan, zomin als enige vorm van verrekening met (gestelde) schade.

i. FLS BV is niet aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade bij Opdrachtgever of derden.

j. FLS BV is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt wordt door een onjuist gebruik of een onjuiste behandeling of interpretatie van de geleverde diensten, adviezen en/of rapportages.

k. Opdrachtgever vrijwaart FLS BV tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door FLS BV aan Opdrachtgever geleverde goederen en/of diensten, voor zover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot Opdrachtgever niet voor rekening en risico van FLS BV komt.

l. Beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van FLS BV.

m. Vervaltermijn. Alle ( rechts) vorderingen dienen uiterlijk binnen 1 jaar schriftelijk bij FLS BV neergelegd te zijn nadat de benadeelde bekend is geworden met zijn schade, of daarmee bekend had kunnen zijn, dan wel een vordering bij de rechtbank dient in te dienen op straffe van verval van zijn eventuele vorderingsrechten uit hoofde van het onderliggende voorval.

Artikel 7 – geheimhouding

a. Zowel voorafgaand, tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst, is het Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FLS BV niet toegestaan enige informatie over de Overeenkomst aan derden te verstrekken.

b. Opdrachtgever, diens personeel en/of door hem ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie die zij in verband met de Overeenkomst of de uitvoering daarvan onder zich mochten krijgen.

c. Voor elke overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever aan FLS BV een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000 (zegge: vijfentwintig duizend euro), onverminderd het recht van FLS BV om de werkelijk geleden schade te vorderen, indien deze hoger mocht blijken dan € 25.000.

Artikel 8 – geschillenbeslechting

a. Op deze algemene voorwaarden alsmede de met Opdrachtgever te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b. Geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de met Opdrachtgever te sluiten overeenkomst worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Are you interested?

Telephone: +31 30 71 15 503

  Managing Director
  Raymond Tromp

  Application Controller
  Vincent Tillemans

Download hier onze algemene leveringsvoorwaarden (PDF, Dutch).